втратило чинність Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту

втратило чинність

ДВОРІЧАНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

„21” липня 2011 року                                                                                                                                                                                                                                                     №  174

 

Про внесення змін до Положення про

відділ з питань фізичної культури та

спорту Дворічанської районної 

державної адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення виконання  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» внести зміни до Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Дворічанської районної  державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04.03.2009 №86:

 

 1. Пункт 4  доповнити підпунктами:

19) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку визначеному  Законом України «Про доступ до публічної інформації», до відділу з питань фізичної культури та спорту Дворічанської районної  державної адміністрації.

20) надає консультації запитувачам публічної інформації під час оформлення запитів на інформацію.

21) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну  інформацію та надання відповідей в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

22) здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію.

23) забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

24) забезпечує надання публічної інформації до відділу Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації для оприлюднення на офіційному веб-сайті  районної державної адміністрації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. підпункт  19 пункту 4 визначити відповідно підпунктом 25.

 

Голова районної державної                                                 

адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                С.М.РАДЬКОВ 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       розпорядженням голови райдержадміністрації

                                                                        2010 року   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань фізичної культури та спорту Дворічанської

 районної державної адміністрації

 

1.Відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та Головному управлінню у справах сім’ї молоді та спорту та спорту обласної державної адміністрації.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,  розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника Головного управління у справах сім’ї,молоді та спорту обласної держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

3.Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

розроблення заходів щодо збільшення обсягу виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвестора, зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. подає на розгляд місцевої державної адміністрації пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення стану фізичного виховання і спорту, а також фінансування та матеріально-технічного забезпечення їх реалізації;
 2. розробляє проекти районних програм з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

3)  організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної
культури і спорту, проведеним досліджень з цих питань;

4)забезпечує:

формування та затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану спортивних заходів району;

проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,  у межах коштів,  виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту;

 1. готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту у районі.
 2. залучає в установленому порядку фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

7)    вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до
компетенції яких належить питання фізичної культури і спорту, сприяє інформаційно -
пропагандистській діяльності;

 1. веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення району.
 2. порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших категорій працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту.

10)  забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального
захисту спортсменів-інвалідів, ветеранів-спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної
культури і спорту.

11)     комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного і міського рівня.

 

12) організовує роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток
мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, забезпечує і
контролює організацію навчально-тренувального процесу, за погодженням з управлінням
з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації планує розвиток пріоритетних
видів спорту в районі.

13)здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих   і   спортивних  об’єктів,   що   належать  до   сфери  управління місцевої державної адміністрації, та відповідає за   дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

 1. сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку    фізкультурно-спортивних    програм,    активізацію    фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів.
 2. подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям      фізкультурно-спортивної   спрямованості,   суб'єктам   господарювання   з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
 3. сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сфері фізичної культури і спорту.
 4. організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють     пропаганді     здорового     способу     життя,     розвитку     олімпійського     та параолімпійського руху.

18)  Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

19) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5.Відділ має право:

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної   державної   адміністрації,   органів   місцевого   самоврядування,   підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками);

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належить до його компетенції.

6.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними    підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами,   установами   та   організаціями     усіх   форм   власності,   об'єднаннями громадян та громадянами.

7.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації та начальником управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

8.Начальник відділу :

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

затверджує структуру відділу, положення про структурні підрозділи відділу та функціональні обов'язки працівників відділу;

виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;

виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис відділу;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання,

     при вирішенні питань, у межах своїх повноважень, взаємодіє з управлінням з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними підприємствами, установами та організаціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

9.У відділі може утворюватися дорадчий орган для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

До складу дорадчого органу можуть входити керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій ( за їх згодою).

10.Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після їх експертизи, що проводиться фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                                                            І.М.ШАРЕНКО

 

Переглядів: 220
Дата публікації: 15:13 17.03.2014
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
21.02.2019
день - Заходи до Міжнародного дня рідної мови Заходи до Міжнародного дня рідної мови Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти району
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім´ям Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім´ям Організатор:О. Павленко – заступник голови райдержадміністрації, голова комісії Час проведення:21.02.2019 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35-ї Гвардійської Дивізії, 9
09:00 - Книжкова виставка «Вона унікальна…твоя мова» до Міжнародного дня мов Книжкова виставка «Вона унікальна…твоя мова» до Міжнародного дня мов Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:21.02.2019 09:00 Місце проведення:Центральна районна бібліотека
10:00 - Участь голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО у черговій сесії Дворічанської районної ради Участь голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО у черговій сесії Дворічанської районної ради Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 10:00 Місце проведення:велика зала адмінбудинку
10:00 - Участь у обласному етапі Всеукраїнської філософської конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ» Участь у обласному етапі Всеукраїнської філософської конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ» Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 10:00 Місце проведення:м. Харків
14:20 - «Барви рідного слова»: конкурс знавців української мови до Міжнародного дня рідної мови «Барви рідного слова»: конкурс знавців української мови до Міжнародного дня рідної мови Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:21.02.2019 14:20 Місце проведення:Дитяча районна бібліотека
15:00 - Місцева комісія ТЕБ та НС Дворічанського району Місцева комісія ТЕБ та НС Дворічанського району Організатор:Г. Куштим – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та цивільного захисту, головний архітектор Час проведення:21.02.2019 15:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
22.02.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:22.02.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Нарада завідувачів закладів дошкільної освіти Нарада завідувачів закладів дошкільної освіти Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:22.02.2019 09:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Перевірка умов проживання дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях Перевірка умов проживання дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях Організатор:О. Кісільов – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:22.02.2019 10:00 Місце проведення:територіїя Вільшанської сільської ради
23.02.2019
09:00 - Змагання з міні футболу на кубок ДЮКФП «Юність» серед юнаків Змагання з міні футболу на кубок ДЮКФП «Юність» серед юнаків Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:23.02.2019 09:00 Місце проведення:ДЮКФП «Юність»
09:00 - Районний відбірковий тур конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття» (Вокал) Районний відбірковий тур конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття» (Вокал) Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:23.02.2019 09:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих