втратило чинність Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту

втратило чинність

ДВОРІЧАНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

„21” липня 2011 року                                                                                                                                                                                                                                                     №  174

 

Про внесення змін до Положення про

відділ з питань фізичної культури та

спорту Дворічанської районної 

державної адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення виконання  вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» внести зміни до Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Дворічанської районної  державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04.03.2009 №86:

 

 1. Пункт 4  доповнити підпунктами:

19) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку визначеному  Законом України «Про доступ до публічної інформації», до відділу з питань фізичної культури та спорту Дворічанської районної  державної адміністрації.

20) надає консультації запитувачам публічної інформації під час оформлення запитів на інформацію.

21) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну  інформацію та надання відповідей в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

22) здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію.

23) забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

24) забезпечує надання публічної інформації до відділу Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації для оприлюднення на офіційному веб-сайті  районної державної адміністрації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. підпункт  19 пункту 4 визначити відповідно підпунктом 25.

 

Голова районної державної                                                 

адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                С.М.РАДЬКОВ 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       розпорядженням голови райдержадміністрації

                                                                        2010 року   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань фізичної культури та спорту Дворічанської

 районної державної адміністрації

 

1.Відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та Головному управлінню у справах сім’ї молоді та спорту та спорту обласної державної адміністрації.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,  розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника Головного управління у справах сім’ї,молоді та спорту обласної держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

3.Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

розроблення заходів щодо збільшення обсягу виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвестора, зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. подає на розгляд місцевої державної адміністрації пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення стану фізичного виховання і спорту, а також фінансування та матеріально-технічного забезпечення їх реалізації;
 2. розробляє проекти районних програм з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

3)  організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної
культури і спорту, проведеним досліджень з цих питань;

4)забезпечує:

формування та затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану спортивних заходів району;

проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,  у межах коштів,  виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту;

 1. готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту у районі.
 2. залучає в установленому порядку фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

7)    вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до
компетенції яких належить питання фізичної культури і спорту, сприяє інформаційно -
пропагандистській діяльності;

 1. веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення району.
 2. порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших категорій працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту.

10)  забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального
захисту спортсменів-інвалідів, ветеранів-спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної
культури і спорту.

11)     комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного і міського рівня.

 

12) організовує роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток
мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, забезпечує і
контролює організацію навчально-тренувального процесу, за погодженням з управлінням
з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації планує розвиток пріоритетних
видів спорту в районі.

13)здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих   і   спортивних  об’єктів,   що   належать  до   сфери  управління місцевої державної адміністрації, та відповідає за   дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

 1. сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку    фізкультурно-спортивних    програм,    активізацію    фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів.
 2. подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям      фізкультурно-спортивної   спрямованості,   суб'єктам   господарювання   з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
 3. сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сфері фізичної культури і спорту.
 4. організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють     пропаганді     здорового     способу     життя,     розвитку     олімпійського     та параолімпійського руху.

18)  Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

19) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5.Відділ має право:

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної   державної   адміністрації,   органів   місцевого   самоврядування,   підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками);

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належить до його компетенції.

6.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними    підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами,   установами   та   організаціями     усіх   форм   власності,   об'єднаннями громадян та громадянами.

7.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації та начальником управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

8.Начальник відділу :

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

затверджує структуру відділу, положення про структурні підрозділи відділу та функціональні обов'язки працівників відділу;

виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;

виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис відділу;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання,

     при вирішенні питань, у межах своїх повноважень, взаємодіє з управлінням з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними підприємствами, установами та організаціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

9.У відділі може утворюватися дорадчий орган для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

До складу дорадчого органу можуть входити керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій ( за їх згодою).

10.Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після їх експертизи, що проводиться фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                                                            І.М.ШАРЕНКО

 

Переглядів: 293
Дата публікації: 15:13 17.03.2014
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
26.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 09:00 Місце проведення:с. Тавільжанка, Тавільжанська сільська рада
10:20 - Засідання колегії з питань: 1. Про стан надання населенню житлових субсидій. 2. Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо соціально-правового захисту дітей, попередження негативних явищ за їх участю. Засідання колегії з питань: 1. Про стан надання населенню житлових субсидій. 2. Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо соціально-правового захисту дітей, попередження негативних явищ за їх участю. Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 10:20 Місце проведення:Мала зала засідань, ІІІ поверх
11:00 - Робоча нарада голови райдержадміністрації за участі представників Головного територіального управління юстиції в рамках просвітницького проекту «Я маю право» Робоча нарада голови райдержадміністрації за участі представників Головного територіального управління юстиції в рамках просвітницького проекту «Я маю право» Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 11:00 Місце проведення:Мала зала засідань, ІІІ поверх
19:00 - Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 19:00 Місце проведення:Заклади освіти району
27.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
08:00 - Узагальнення результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання Узагальнення результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 08:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
09:00 - Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 09:00 Місце проведення:с. Новоєгорівка, Новоєгорівська сільська рада
09:00 - Літературний гід: «Конституція України – основний закон держави», до Дня Конституції України Літературний гід: «Конституція України – основний закон держави», до Дня Конституції України Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:27.06.2019 09:00 Місце проведення:центральна районна бібліотека
09:00 - Цикл книжкових виставок «Конституція –основний закон моєї держави» Цикл книжкових виставок «Конституція –основний закон моєї держави» Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:27.06.2019 09:00 Місце проведення:бібліотеки системи
10:00 - Засідання Ради регіонального розвитку Дворічанського району Засідання Ради регіонального розвитку Дворічанського району Організатор:А. Макогон – завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 10:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
13:00 - Проведення спільного рейду «Діти вулиці» та перевірка кафе-барів щодо попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів Проведення спільного рейду «Діти вулиці» та перевірка кафе-барів щодо попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів Організатор:О. Кісільов – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 13:00 Місце проведення:територія Кам’янської сільської ради
19:00 - Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 19:00 Місце проведення:Заклади освіти району
28.06.2019
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих