Організаційно-методичні вказівки щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) Дворічанського району у 2011 році

 

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови  районної  державної адміністрації

 

С.В. МІЩЕНЧУК

 

"   " __________ 2011 року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної  державної адміністрації, начальник цивільного захисту (цивільної оборони) Дворічанського району

 

С.М.РАДЬКОВ

"   " ____________ 2011 року

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) Дворічанського району у 2011 році

 

Аналіз тенденцій розвитку техногенних аварій, катастроф і стихійних лих та прогноз можливих небезпек показує, що надзвичайні ситуації залишаються одним із головних чинників які несуть у собі загрозу для людини, економіки і природного середовища.

Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в 2011 році в районному бюджеті створено резервний фонд у сумі 60 тис. грн.

  Для підвищення рівня безпеки та захисту населення і територій, об’єктів економіки від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру створюються та накопичуються матеріальні резерви регіонального, місцевого та об’єктового рівнів. У 2010 році за рахунок коштів місцевого бюджету придбано до місцевого матеріального резерву матеріальних цінностей на загальну суму 6 тис. грн. Всього місцевий матеріальний резерв створено на суму 8,75 тис. грн.

Перевірка стану готовності органів управління і сил цивільного захисту (цивільної оборони) району до дій за призначенням здійснювалась у ході комплексних перевірок і командно-штабних навчань.

Районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), як постійно діючим органом, підготовлено і проведено 12 засідань, на яких розглядались і вирішувались питання у сфері цивільної оборони, попередження та запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Обласна комісія ТЕБ та НС координує діяльність районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, яка пов’язана з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні ситуації природного і техногенного походження.

Під час засідань обласної Комісії особлива увага приділялася розгляду питань:

- про хід підготовки районів області до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені;

-  заходи щодо поліпшення санітарного стану ринків у весняно-літній період;

-  проведення протиепідемічних заходів по запобіганню захворюваності на грип;

- стан готовності відповідних служб та лісокористувачів до пожежонебезпечного періоду в лісових насадженнях області;

-  про готовність дитячих оздоровчих таборів до літнього оздоровчого сезону та інші.

Основні заходи з підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) області у 2010 році в основному виконані. Їх реалізація дозволила підвищити рівень готовності органів управління і сил цивільного захисту щодо здійснення запобіжних заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також до виконання пошуково-рятувальних та аварійно-відновних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Керуючись Наказом начальника цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області №1 від 24 грудня 2010 року  “Про підготовку та основні завдання цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області у 2011 році”, з метою якісної підготовки цивільного захисту (цивільної  оборони) Дворічанського району в 2010 році та на забезпечення виконання вимог чинного законодавства сфері цивільного захисту:

1. Головним завданням цивільного захисту (цивільної оборони) Дворічанського району на 2011 рік вважати проведення заходів щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та на особливий період.

 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

 • підвищенні ефективності превентивних заходів у районах та містах області щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на основі принципів пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя і збереження здоров’я людей;
 • накопиченні місцевого та об’єктових матеріальних резервів в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;
 • подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту шляхом впровадження сучасних технологій;
 • навчанні керівного складу та органів управління єдиної системи цивільного захисту, підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній сфері.

 

2. Виходячи з головного завдання та основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) у 2011 році, з метою забезпечення досягнення позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання:

 

2.1. Начальнику цивільного захисту (цивільної оборони) району :

 • у січні 2011 року проаналізувати проведену роботу і стан виконання вимог законодавства, актів Президента України та Кабінету Міністерства України з питань цивільного захисту, дати оцінку стану справ у зазначеній сфері діяльності, визначити конкретні завдання і заходи на 2011 рік;
 • продовжити впровадження конкретних дієвих заходів щодо запобігання найбільш вірогідним ризикам виникнення надзвичайних ситуацій, шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт;
 • передбачити необхідні кошти та посилити контроль за реалізацією заходів районної програми створення місцевого матеріального резерву;
 • передбачити у цивільно-правових угодах завдання суб’єктам господарювання та норми їх оснащення відповідним обладнанням та витратними матеріалами для проведення санітарної обробки людей та одягу, а також спеціальної обробки техніки в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин, особливо у сфері поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами на підставі Закону України «Про відходи», забезпечити розроблення та реалізацію регіональних і місцевих програм поводження з відходами, впровадження на відповідних підприємствах сучасних установок з переробки, утилізації та знешкодження відходів. Ініціювати розгляд питання стану поводження та зберігання заборонених, непридатних отрутохімікатів і пестицидів на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В першу чергу звертати увагу на необхідність виділення коштів на їх утилізацію;
 • налагодити чітку роботу мережі спостережень і контролю з гідрогеологічних, гідрометеорологічних, технологічних та епідеміологічних проблем;
 • підтримувати в готовності існуючі територіальні системи зв’язку, централізованого оповіщення, прискорити вирішення питання щодо заміни існуючої аналогової апаратури оповіщення на сучасну цифрову. Перевірку готовності системи оповіщення здійснювати щокварталу з доведенням інформації до населення та практичним застосуванням у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;
 • забезпечити чітку взаємодію і сталий зв’язок між суб’єктами державного моніторингу та органами управління цивільного захисту з питань оперативного обміну інформацією про провісники надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення - інформацією, необхідною для якісного планування відповідних заходів, своєчасного прийняття управлінських рішень та забезпечення ефективних спільних дій;
 • вжити заходів щодо підвищення ефективності захисту населення від небезпечних хімічних речовин (у тому числі, у разі аварій зі спец вантажами), а також забезпечити підготовку та навчання населення діям у зонах хімічного зараження;
 • вжити заходів щодо забезпечення особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного і хімічного захисту на рівні не менше як 25 % потреби;
 • забезпечити постійну готовність і продовжити роботу щодо розвитку та вдосконаленню зв’язку по лінії запасних (міських, позаміських) пунктів управління з об’єктами національної економіки, які продовжують виробничу діяльність у воєнний час;
 • продовжити підготовку та забезпечити готовність до виконання завдань за призначенням розрахунково-аналітичних груп пунктів управління місцевих органів виконавчої влади, впровадити регулярне проведення з ними занять (із залученням постів радіаційного і хімічного спостереження та диспетчерських служб) з організації їх роботи щодо порядку збору даних обстановки і здійснення розрахунків при радіаційних аваріях та виливах (викидах) хімічно небезпечних речовин на об`єктах і транспорті;
 • уточнити плани евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого затоплення, небезпечного хімічного ураження, районах виникнення стихійних лих (масових лісових пожеж, зсувів, паводків, підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками), великих аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій (у тому числі пов’язаних із можливими терористичними проявами та воєнними діями), забезпечити безумовне виконання планів роботи евакуаційних комісій;
 • проводити при проведенні командно-штабних та інших навчань (тренувань) тренування евакоорганів щодо організації і проведення евакуації під час надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період;
 • забезпечити оперативне, адекватне реагування на медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій та їх мінімізацію, своєчасне надання встановлених обсягів медичної допомоги постраждалому населенню, а також підтримання його санітарно-епідеміологічного благополуччя у зонах надзвичайних ситуацій;
 • організувати розробку та розміщення відповідної (у тому числі зовнішньої) соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню і загибелі людей, а також на навчання діям в умовах виникнення різних видів надзвичайних ситуацій, при цьому вирішити питання щодо виділення на довгостроковій основі місць для встановлення носіїв зазначеної реклами;
 • проводити підготовку органів управління та керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони) усіх рівнів, персоналу підприємств, установ та організацій здійснювати у ході командно-штабних (штабних) навчань, тренувань та занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливими терористичними проявами (з обов’язковим відображенням зазначеного питання в організаційних і плануючих документах начальників цивільного захисту (цивільної оборони) відповідних ланок);
 • протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються для забезпечення їх безпеки;
 • організувати проведення комплексних та контрольних перевірок реалізації заходів Державної політики у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану і організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у місцевих органах виконавчої влади, органах самоврядування, об’єктах та установах області;
 • активізувати роботу органів місцевого самоврядування щодо проведення комплексу заходів для забезпечення безаварійної роботи систем життєзабезпечення населення та готовності до проведення відновлювальних робіт в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження в осінньо-зимовий період року;
 • провести технічну інвентаризацію 100 % захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), як об’єктів нерухомого майна;
 • вжити заходів щодо виконання підприємствами, установами та організаціями вимог чинного законодавства з питань утримання захисних споруд ЦЗ, проведення планового і профілактичного обслуговування, поточного та капітального ремонту обладнання, впровадженням Інструкції щодо утримання захисних споруд ЦЗ у мирний час;
 • уточнити чисельність найбільш працюючої зміни на об’єктах господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період;
 • підготовку підпорядкованих ланок цивільного захисту (цивільної оборони) у 2011 році планувати та здійснювати на підставі цих рекомендацій і реальної оцінки стану справ у зазначеній сфері.

2.2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення РДА:

   вжити дієвих заходів щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в Дворічанському районі, зокрема з питань інженерно-технічного, радіаційного, хімічного, медичного та біологічного захисту, організації і здійснення евакозаходів, організації надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

  посилити контроль та координацію роботи щодо реального накопичення місцевого та об’єктових матеріальних резервів у обсягах, відповідно до затвердженої номенклатури, а також поповнення запасів лікарських засобів, виробів медичного призначення та підтримання санітарно-епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій і профілактики інфекційних захворювань;

в ході проведення командно-штабних навчань (тренувань) з органами управління ЦЗ посилити увагу на практичне відпрацювання дій органів управління та сил реагування з питань запобігання та ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру;

вести моніторинг стану техногенної природної безпеки населення і території району;

            вжити заходів щодо приведення існуючих захисних споруд цивільної оборони, їх наявного фонду у готовність до використання тільки за призначенням, у тому числі тих, що всупереч чинному законодавству були включені до статутних фондів підприємств, установ та організацій;

забезпечити контроль за виконанням Розпорядження КМУ № 1473-р від 26.11.08 “Про підготовку та проведення у 2009-2010 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) ”та подовжено цю роботу до 2013 року;

провести уточнення та коригування планів цивільного захисту на особливий період;

вжити заходів щодо неухильного забезпечення організації підготовки і підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту, їх органів управління та сил, навчання населення умінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки населення району в галузі захисту від надзвичайних ситуацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту,  на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» згідно плану комплектування, а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

2.3. Управлінню агропромислового розвитку РДА:

Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо недопущення завезення та розповсюдження на території району Африканської чуми свиней;

вжити заходів щодо удосконалення системи лабораторних досліджень радіоактивних, отруйних та бактеріологічних (біологічних) речовин у пробах сільськогосподарського виробництва, харчової сировини та джерелах водопостачання у сільській місцевості, забезпечити надійний захист сільськогосподарських рослин від ураження хворобами та шкідниками (епіфітотій);

вжити дієвих заходів щодо зберігання, утилізації та знешкодження непридатних до використання засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів;

вжити заходів щодо забезпечення організації підготовки і підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту, навчання умінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки в галузі захисту від надзвичайних ситуацій  на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» згідно плану комплектування, а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

2.4. Управлінню ветеринарної медицини в Дворічанському районі:

Продовжити вирішування питання щодо забезпечення бригад ветеринарної служби області дезінфекційними установками та засобами індивідуального захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з високо патогенним грипом птиці та іншими небезпечними інфекціями;

        2.5. Дворічанському районному відділу ГУ МВС України в Харківській області:

  забезпечити готовність органів управління, сил і засобів до охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних та культурних цінностей, районів та осередків можливих аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, а також місць виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

продовжити відповідну підготовку і забезпечити постійну готовність органів управління, сил та засобів пошуку і рятування, що залучаються до проведення таких робіт відповідно до чинного законодавства.

продовжити роботу по забезпеченню співробітників засобами індивідуального захисту для виконання ними завдань по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних та культурних цінностей, районів та осередків можливих аварій при виникненні надзвичайної ситуації;

2.6. Коммунальному закладу охорони здоров’я  «Дворічанська центральна района лікарня»:

забезпечити стале функціонування відповідно до сучасних вимог лабораторій з індикації біологічних патогенних агентів, їх матеріально-технічне і кадрове забезпечення;

продовжити роботу щодо створення, накопичення, зберігання та поновлення резервів лікарських засобів, медичних біологічних препаратів (вакцін, сироваток), виробів медичного призначення, медичного обладнання на випадок ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

вжити заходів щодо забезпечення 100% закладів охорони здоров’я відповідної категорії автономними джерелами електропосточяння;

2.7. Районній санітарно-епідеміологічної станції:

здійснювати заходи санітарно-гігієнічного нагляду за джерелами питної води, особливу увагу приділити цьому питанню під час проходження весняної повені;

постійно здійснювати заходи щодо санітарно-гігієнічного нагляду за полігонами та звалищами твердих побутових відходів.

2.8. Відділу освіти райдержадміністрації:

забезпечити дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних дисциплін “Цивільна оборона”, “Безпека життєдіяльності” та “Основи медичних знань”, а також запровадження новітніх навчальних технологій та застосування вимог нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту (цивільної оборони);

вжити заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів освіти;

         проводити підготовку органів управління та керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони) персоналу у ході проведення навчань, тренувань та занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

         вжити заходів щодо забезпечення організації підготовки і підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту, навчання умінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки в галузі захисту від надзвичайних ситуацій  на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» згідно плану комплектування, а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

продовжити роботу з удосконалення системи позашкільної роботи, зокрема, в рамках руху Дружин юних рятувальників, прийняти участь в щорічному проведенні Всеукраїнського фестивалю дружин юних рятувальників, а також змагань у межах всеукраїнського дитячого руху “Школа безпеки”;

проводити у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних закладах конкурси, вікторини, зустрічі з працівниками районного відділу МНС з метою навчання дітей основам безпечної життєдіяльності, а також Тиждень знань правил з питань безпеки життєдіяльності;

         проводити перед початком канікул цільові заняття з питань: «Безпека на воді (льоду)», «Правила дорожнього руху», «Безпечне поводження з вогнем», «Рекомендації по захисту від актів терору».

2.9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

вжити заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування районних програм щодо розвитку системи цивільного захисту, зменшення загрози і запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків, а також контролю за використанням коштів резервного фонду;

         2.10.  Відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури

                        та відділу містобудування і архітектури райдержадміністрації :

не допускати відключення газопостачання підприємств, установ та організацій, які безпосередньо беруть участь у заходах щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організувати проведення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації газових магістралей;

організувати заходи щодо недопущення розміщення об’єктів в охоронній зоні мереж електропостачання.

забезпечити функціонування системи контролю якості поверхневих вод у місцях водозаборів комплексного і господарсько-питного призначення та інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і населення через засоби масової інформації про їх стан;

забезпечити своєчасне надання каналів електрозв’язку для здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із підготовкою та діяльністю в особливий період, а також у разі можливих терористичних та диверсійних проявів;

проаналізувати та чітко визначити кількість транспорту, який виділяється для ліквідації надзвичайних ситуацій, з урахуванням коефіцієнту його технічної готовності, не допустити подальшого скорочення автомобільних колон, призначених для евакуації населення;

          активізувати впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єктів і систем життєзабезпечення;

спланувати та здійснити контрольні перевірки стану техногенної безпеки об’єктів комунальної теплоенергетики і водопровідно-каналізаційного господарства з відпрацюванням та затвердженням відповідних заходів щодо його поліпшення;

не допускати прийняття до експлуатації і пуску нових потенційно небезпечних та інших об’єктів без завчасного (проектного) забезпечення умов безпеки їх діяльності, персоналу, сусідніх об’єктів та населення, що мешкає поблизу (незалежно від форми власності зазначених об’єктів), посилити авторський нагляд за об’єктами, що будуються, а також за об’єктами, на які відсутні норми проектування;

продовжити виконання робіт з оцінки технічного стану та продовження ресурсу будівельних конструкцій, будівель і споруд, об’єктів підвищеної небезпеки;

продовжити роботу по перезатаренню та знищення (або захоронення) застарілих, невизначених і непридатних до використання засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів відповідно до Законів України “Про пестициди і агрохімікати” та “Про загальну державну Програму поводження з токсичними відходами”;

забезпечити вирішення питань реалізації вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ЦО) при розробці та розгляді проектної та містобудівної документації.

2.11. Дворічанському районному відділу ГУ МНС України в Харківській області:

забезпечити виконання вимог Закону України «Про правові засади цивільного захисту», актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту (цивільної оборони), з метою забезпечення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, досягнення достатнього рівня захисту населення і територій від будь-яких надзвичайних ситуацій,

спланувати та здійснити контрольні перевірки стану техногенної безпеки об’єктів комунальної теплоенергетики і водопровідно-каналізаційного господарства з відпрацюванням та затвердженням відповідних заходів щодо його поліпшення;

вжити дієвих заходів щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в областях, зокрема з питань інженерно-технічного, радіаційного, хімічного, медичного та біологічного захисту, організації і здійснення евакозаходів, надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

уточнити плани взаємодії з питань проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування людей з місцевими органами виконавчої влади;

вжити дієвих заходів (разом із відповідними місцевими органами виконавчої влади) щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни;

посилити державний нагляд та контроль за станом цивільного захисту (цивільної оборони), техногенної і пожежної безпеки, реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

забезпечити контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов’язковості проходження навчання керівних кадрів та фахівців з питань цивільного захисту;

забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів цивільного захисту відповідно до сучасних вимог галузі;

брати участь у заходах з підготовки керівного складу органів управління і підрозділів відповідної територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту населення і територій та її ланок, навчанні населення та пропаганді знань з безпеки життєдіяльності;

продовжити здійснення перевірок протипожежного стану об’єктів, що будуються, призупиняти будівельно-монтажні роботи на новобудовах, які будуються без відповідних проектів або за проектами, що не отримали позитивних висновків стосовно пожежної безпеки;

приймати участь у  проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), як об’єктів нерухомого майна;

приймати участь (у межах компетенції) у заходах із антитерористичної діяльності (спеціальних навчаннях та тренуваннях тощо) за планами Штабу АТЦ при СБУ;

організувати та забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються для забезпечення їх безпеки;

прийняти участь у щорічному проведенні Всеукраїнського фестивалю дружин юних рятувальників, а також змагань у межах Всеукраїнського дитячого руху “Школа безпеки”;

продовжити роботу щодо функціонування системи оперативної обробки інформації та розвитку єдиного телефону екстреного виклику і «Служби 112».

2.12. Службі у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації:

Організувати та забезпечити проведення у квітні-травні 2011 року районних та обласного зборів-змагань “Школа безпеки”, прийняти участь у Всеукраїнському зборі-змаганні “Школа безпеки”.

2.13. Дворічанському, Кам’янському лісництву ДП "Куп’янський лісгосп":

забезпечити функціонування системи спостереження щодо раннього виявлення осередків лісових пожеж та оперативного надання інформації місцевим органам виконавчої влади, які залучаються до їх локалізації та ліквідації;

здійснювати постійний контроль за санітарною вирубкою та очищенням лісових масивів, створенням системи протипожежного бар’єру у лісах;

організовувати рейди державної лісової охорони щодо виявлення порушень Правил пожежної безпеки в період підвищення пожежної небезпеки у лісах, забезпечити через засоби масової інформації пропаганду дотримання цих правил населенням;

забезпечити готовність лісопожежних команд;

вжити заходів щодо забезпечення організації підготовки і підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту, навчання умінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки в галузі захисту від надзвичайних ситуацій  на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» згідно плану комплектування, а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

                2.14. Експлуатаційній  дільниці Балакліївського управління меліорації:

забезпечити постійний контроль за розвитком водогосподарської обстановки у перед паводковий період і період проходження паводку та весняного водопілля, а також за ходом виконання підготовчих і термінових протипаводкових заходів;

забезпечити функціонування системи контролю якості поверхневих вод у місцях водозаборів комплексного і господарсько-питного призначення та інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і населення через засоби масової інформації про їх стан;

2.15. Редакції газети «Дворічанський край», радіокомпанії «Приоскілля»:

здійснювати інформування населення через засоби масової інформації про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, готувати науково-популярні та освітні радіопрограми, спрямовані на виховання громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки, безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, учнів і студентів;

організувати  та забезпечити постійне транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень, оголошень, роликів соціальної реклами, прогнозів погоди тощо через ЗМІ;

забезпечити трансляцію роликів соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмування та загибелі людей під час виникнення різних видів надзвичайних ситуацій, на каналах місцевого радіомовлення у найбільш сприятливий та зручний для слухачів час;

сприяти розробці та впровадженню нових радіопрограм з питань безпеки життєдіяльності для дітей та юнацтва, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів, зокрема, з нормативних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Цивільна оборона”, “Основи медичних знань” тощо.

2.16. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування:

забезпечити координацію діяльності щодо безумовного виконання основного завдання цивільного захисту Дворічанського району на 2011 рік з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту (оборони) шляхом створення гарантій безпечної життєдіяльності людей, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розв’язання проблем, пов’язаних з надвисоким техногенним навантаженням та імовірним виникненням небезпечних природних явищ;

вжити дієвих заходів щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в районі, зокрема з питань інженерно-технічного, радіаційного, хімічного, медичного та біологічного захисту, організації і здійснення евакозаходів, надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

забезпечити готовність аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних підрозділів до реагування на аварії і надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків;

          визначити місця масового відпочинку людей на водних об’єктах та привести їх у належний стан згідно з вимогами правил охорони життя людей на водних об’єктах України та закріпити їх за відповідними керівниками, постійно проводити попереджувальну роботу шляхом реалізації регіональної програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

продовжувати роботу з орендарями водних об’єктів щодо внесення змін в існуючи договори про відповідальність за експлуатацію гідроспоруд та організацію безпечного відпочинку на воді;

забезпечити під час літнього оздоровчого періоду створення сезонних рятувальних постів для безпечного відпочинку на воді;

забезпечити підготовку та  готовність сил та засобів до паводку, уточнити зони можливого затоплення та запланувати заходи щодо зменшення впливу на об’єкти та споруди;

забезпечити суворий контроль за виконанням Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель, Комплексної програми протизсувних заходів, Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2006 – 2010 роках та прогноз до 2015 року, а також Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України;

особливу увагу приділити відпрацюванню питань приведення органів управління цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій та переводу їх з мирного на воєнний стан;

активізувати роботу щодо створення та забезпечення функціонування на території районів підрозділів місцевої пожежної охорони;

вжити заходів щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти , охорони здоров’я, культури і мистецтв та інших об’єктів із масовим перебуванням громадян, незалежно від форми власності.

уточнити плани евакуації населення, яке проживає у зонах можливого затоплення, небезпечного хімічного ураження, районах виникнення стихійних лих (масових лісових пожеж, зсувів, паводків, підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками), великих аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій;

вжити заходів щодо забезпечення організації підготовки і підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту, навчання умінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки в галузі захисту від надзвичайних ситуацій  на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» згідно плану комплектування, а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення райдержадміністрації                                     С.В.Стеценко

Переглядів: 920
Дата публікації: 03:00 01.01.1970
Пошук
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання 

 
Результат пошуку зображень за запитом державний реєстр виборців