Про районну Координаційну раду з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді

 ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від «14» квітня 2010 року                                                               №117

 

Про районну Координаційну раду

з питань реалізації державної політики

стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді

 

         Відповідно до законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про молодіжні та дитячі  громадські організації», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім’ї», «Сімейний кодекс України», постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року», від 07 березня 2007 року №410 «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року», від 28 січня 2009 року №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки», Указу Президента України від 06 січня 2010 року №6/2010 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних проблем молоді», рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року №1103-V «Про затвердження комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери», розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від 22 лютого 2010 року №103 «Про затвердження Плану обласних заходів із реалізації в 2010-2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки», розпорядження першого заступника голови райдержадміністрації від 03 березня 2010 року №69 «Про затвердження Плану районних заходів із реалізації в 2010-2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки», керуючись ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

         1. Утворити районну Координаційну раду з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді (додається).

         2. Затвердити Положення про районну Координаційну раду з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді (додається).

         3. Відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації (Саніна О.І.) про результати роботи Координаційної ради інформувати райдержадміністрацію щороку до 15 грудня.

         4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 30 липня 2007 року № 262 «Про районну Координаційну раду з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», від 12.10.2007 року № 353 зі змінами, внесеними в частині персонального складу  Координаційної ради з питань молодіжної політики райдержадміністрації, від 22.04.2009 року № 141 «Про внесення змін до персонального складу районної  Координаційної ради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

         5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Остапенко В.Л.

Голова районної

державної адміністрації                                                                 І.ХАПЕРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від «14» квітня 2010 р. №117

(зміни від 02.07.2010 р. № 241)

СКЛАД

районної Координаційної ради з питань реалізації державної політики

стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді

1. ШАХОВ                                      - заступник голови райдержадміністрації, голова

Олександр Георгійович                           ради          

 

2. САНІНА                                      - начальник відділу у справах сім’ї та молоді

Ольга Іванівна                                 райдержадміністрації, секретар ради

 

3. БЕРВЕНО                                    - директор Центру дитячої та юнацької творчості,

Ольга Миколаївна                           голова профспілкової організації працівників освіти        

                                                             району (за згодою)

4. ВЕРБИЦЬКИЙ                           - начальник відділу фізичної культури та спорту

Олександр Вікторович                   райдержадміністрації

 

5. ЗЕКУН                                        - директор Районного центру зайнятості (за згодою)        

  Вадим Іванович                  

        

6. КОВАЛЬ                                     - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Наталія Іванівна

 

7. МАЛЬЦЕВ                                   - заступник начальника Дворічанського РВ    

Євген Вікторович                           ГУМВС України в Харківській області з кадрових                  

                                                            питань (за згодою)

8. МІРОШНИЧЕНКО                     - начальник управління економіки          

Людмила Наумівна                          райдержадміністрації

 

9. РУЩАК                                       - начальник служби у справах дітей        

Олена Леонідівна                                     райдержадміністрації

 

10. СКОРОПЛЬОТ                         - начальник управління праці та соціального захисту

Надія Іванівна                                  населення райдержадміністрації

 

11. ЩОЛИЧЕВ                                - начальник відділу культури і туризму

Ольга Іванівна                                 райдержадміністрації

 

12. ЧЕРКАСОВ                               - головний лікар КЗОЗ «Дворічанська ЦРЛ» (за

Сергій Петрович                             згодою)                                 

 

13. ЧУДІК                                       - директор Районного центру соціальних служб для

Лілія Іванівна                                  сім’ї, дітей та молоді

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                           І.М.ШАРЕНКО

/Саніна О.І./

            ЗАТВЕРДЖЕНО

            розпорядженням голови          райдержадміністрації

            від «14» квітня 2010 р. №117

 

 

Положення

про районну Координаційну раду з питань реалізації державної політики

стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді

 

         1. Районна Координаційна рада з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді (далі - Координаційна рада) є постійно діючим координуючим та консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації, який створюється з метою сприяння постійному вдосконаленню державної молодіжної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя району.

         2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

         3.Основними завданнями Координаційної ради є:

         - організаційне забезпечення виконання національних та регіональних програм сприяння соціальному становленню та розвитку дітей та молоді, поліпшенню становлення та становища жінок, забезпечення прав, інтересів сім’ї, координація діяльності з цих питань управлінь, відділів відомств, виконкомів місцевих рад;

         - аналіз та узагальнення матеріалів, пропозицій, наукових рекомендацій і соціологічних узагальнень щодо формування державної політики у сфері поліпшення становища жінок, сім’ї, молоді та  дітей, демографічної ситуації, забезпечення здорового всебічного розвитку цієї категорії населення;

         - надання організаційної допомоги щодо подання запитів на отримання необхідних для діяльності відомостей та документів від органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та посадових осіб.

         4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

         - налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань планування і проведення роботи з сім’єю, молоддю, дітьми;

         - сприяє створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі в малому бізнесі, фермерстві та інших формах підприємницької діяльності;

         - здійснює комплексні перевірки та готує матеріали про стан виконання законів України, національних та регіональних програм щодо соціального становища та розвитку дітей, молоді тощо для розгляду головою районної державної адміністрації;

         - вивчає, узагальнює та поширює досвід виконання програм стосовно сім’ї, жінок, молоді та  дітей у районі, розв’язання конкретних проблем суспільно корисної зайнятості, дозвілля, правового захисту населення зазначеної категорії.

         5. Координаційна рада має право:

         - утворювати за потребою тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників відділів, управлінь  та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

         - отримувати в установленому порядку безоплатно для її діяльності необхідні інформації та матеріали;

         - заслуховувати на своїх засіданнях інформацію членів Координаційної ради, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

         6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також із  громадськими організаціями.

         7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться відповідно до плану засідань, який затверджує голова Ради.      Засідання проводяться за потребою, але не менше, ніж один раз на три місяці.

         Засідання Координаційної ради веде голова.

         Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

         Для участі в засіданні Координаційної ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, представники громадськості, засобів масової інформації.

         8. До складу Координаційної ради входять: заступник голови райдержадміністрації, відповідальний за питання  реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді (голова ради), начальник відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації (секретар ради), начальники та представники відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, начальники та представники територіальних установ та організацій тощо.

         Персональний склад Координаційної ради затверджується головою райдержадміністрації.

         Усі члени Координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

         9. Координаційна рада визначає порядок своєї роботи, у межах компетенції приймає рішення, здійснює контроль за їх виконанням і розглядає на своїх засіданнях стан виконання цих рішень.

         10. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

         11. Рішення Координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписують голова ради та секретар, і є обов’язковими для виконання відділами, управліннями райдержадміністрації, державними установами та організаціями. За потребою голові райдержадміністрації можуть вноситися рекомендації щодо прийняття відповідних доручень, розпоряджень.

         12. Про свою діяльність Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації.

         13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                           І.М.ШАРЕНКО

 

/Саніна О.І./

 

Переглядів: 340
Дата публікації: 03:00 01.01.1970
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих