Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи райдержадміністрації | Відділ культури і туризму районної державної адміністрації | Поточна діяльність | Правила внутрішнього трудового розпорядку відділу культури і туризму Дворічанської районної державної адміністрації
Правила внутрішнього трудового розпорядку відділу культури і туризму Дворічанської районної державної адміністрації

                                                                                                                                   

 

Погоджено                                                                                    Затверджую

Голова РК профспілки                                                                Начальник відділу культури

працівників культури                                                                   і туризму Дворічанської

________ Л.М.Філіпова                                                               райдержадміністрації

2.03.2011 року                                                                               _____________ С.М.Щоличев

                                                                                                        2.03.2011 року

 

 

 

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку

відділу культури і туризму

Дворічанської районної державної адміністрації

 

Схвалено на загальних зборах трудового колективу відділу культури і туризму Дворічанської районної державної адміністрації 2 березня 20         11 року.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче за визначений державою мінімальний розмір, а також право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У відділі культури і туризму Дворічанської районної державної адміністрації (далі Відділ) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці.

Трудову дисципліну забезпечують методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовують заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2. Метою цих правил є визначення трудових обов’язків працівників відділу культури і туризму райдержадміністрації.

1.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішує начальник Відділу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, за погодженням з профспілковим комітетом Відділу.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівників Відділу приймають на роботу за безстроковим або строковим трудовими договорами та контрактами відповідно до чинного законодавства.

2.2. Приймаючи на роботу, адміністрація Відділу зобов'язана вимагати від осіб, які працевлаштовуються:

 трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо особа влаштовується на роботу вперше, - довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експуатаційною організацією);

 військовий квиток;

 паспорт;

 довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

 диплом (свідоцтво) про закінчення учбового закладу (при необхідності);

 заповнити анкету встановленого зразка.

 Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.

 При прийомі на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація може вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про здобуту освіту або фахову підготовку.

Під час укладання трудового договору заборонено вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомостей, подання яких не передбачене чинним законодавством.

2.3. Працівники Відділу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.4. Прийняття на роботу оформляється наказом, де повинно бути зазначено день прийому на роботу, найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису та умови оплати праці. Наказ оголошують працівникам під розписку.

2.5. Для осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводять трудові книжки. Для тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуть за місцем основної роботи. Для осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудову книжку ведуть за умов, якщо ця робота є основною.

Відомості про роботу за сумісництвом у трудову книжку записують за бажанням працівника. Це робить власник  або уповноважений ним орган за місцем основної роботи.

Трудові книжки ведуть згідно з Інструкцією про ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

2.6. Адміністрація Відділу в особі керівників структурних підрозділів , приймаючи працівників на роботу або переводячи їх у визначеному порядку на інші місця, зобов’язана:

а) роз’яснити працівникам їхні права й обов’язки та умови праці, повідомити про наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

б) ознайомити працівників з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором;

в) визначити працівникам робочі місця, забезпечити їх необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.7. Дію трудового договору або контракту можна припинити лише на підставах, передбачених чинним законодавством та на умовах, визначених контрактом.

2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення за результатами атестації, скорочення кількості або штату працівників проводиться відповідно до чинного законодавства.

2.9. Припинення дії трудового договору оформляють наказом.

2.10. У день звільнення працівникові видається належно оформлена трудова книжка і з ним проводиться розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про підстави звільнення в трудовій книжці формулюються відповідно чинного законодавства та з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважають останній день роботи.

 

3. ОСНОВНІ  ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

3.1. Працівники Відділу зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації та вимоги внутрішніх інструкцій та положень;

   б) використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки;

в) своєчасно виконувати планові норми з найменшими витратами трудових та фінансових ресурсів;

г) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, які передбачені відповідними правилами та інструкціями;

д) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу і негайно повідомити про те, що трапилося, адміністрацію.

є) утримувати своє робоче місце, обладнання у порядку, чистоті, а також дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.

3.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за спеціальністю, кваліфікацією, посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, Колективним договором.

 

 

 

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

4.1. Адміністрація Відділу зобов’язується:

а) правильно організовувати роботу працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, згідно з встановленим завданням, був забезпечений роботою протягом усього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці; 

б)   здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;                                                     

в) своєчасно доводити планові норми, забезпечувати їх виконання необхідними трудовими і фінансовими ресурсами;

г) постійно удосконалювати організацію оплати праці, підвищувати якість нормування праці, забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи;

д)  видавати заробітну плату у встановлений термін та надавати  відпустки відповідно до графіку відпусток;

е)  забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;

ж)  неухильно дотримувати законодавства про працю і правил охорони праці;

з)  постійно контролювати знання і дотримання робітниками усіх вимог інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони.

 

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Для працівників Відділу запроваджено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для п’ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи  визначена Правилами або графіками роботи, які затверджує начальник Відділу за погодженням з профспілковим комітетом та дотриманням тривалості робочого тижня.

Робочий день при п’ятиденному робочому тижні починається о 8.00 год. і закінчується о 17.00 год. з перервою на обід з 12.00 до 13.00 год. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочена на одну годину. Для окремих працівників умовами трудового договору  може бути передбачений інший режим  роботи. Структурні підрозділи Відділу працюють за окремими графіками, які затверджує начальник Відділу. Графіки роботи сільських закладів культури затверджуються виконкомами селищної та сільських рад, на території яких знаходяться заклади.

5.2. Допускається робота у святкові та загальновизначені вихідні дні для окремих працівників.  Роботу у  вихідні та святкові дні можна компенсувати за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.

5.3. Начальник Відділу може залучати працівників  до чергування в  структурних підрозділах Відділу.

Заборонено залучати до чергування у вихідні й святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінок, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можна залучати до чергування у вихідні і святкові дні без їхньої згоди.

5.4. Забороняється в робочий час :

      а) відривати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або наймати їх для виконання суспільних обов’язків і різного роду заходів, не пов’язаних з діяльністю установи, без дозволу адміністрації.

   б) вживати спиртні напої та наркотичні засоби.

5.5. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи установи і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 25 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників.

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну працю й за інші досягнення в роботі передбачаються такі заохочення:

 а)   видання премії,

 б)  нагородження коштовним подарунком,

  в)  нагородження грамотами, оголошення подяки,

      г) інші види матеріального та морального заохочення.

           Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

6.2. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої обов’язки, мають переваги при просуванні по роботі на вищу посаду.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

7.1.  Порушення трудової дисципліни, тобто не виконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, спричиняє вжиття заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

7.2. За порушення трудової дисципліни адміністрація Відділу застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовують у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.4.  Перш ніж застосувати дисциплінарне стягнення, адміністрація повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника дати таке пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення адміністрація може застосовувати безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше, ніж через місяць від дня його виявлення, не беручи до уваги час хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення може бути накладене не пізніше, ніж через шість місяців з дня, вчинення порушення трудової дисципліни.

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.6. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника і про нього повідомляють працівника під розписку.

7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення у працівника не буде нового дисциплінарного стягнення, то його вважають таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник удруге не порушив трудову дисципліну, працював сумлінно, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.8. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення  заохочення зазначені в цих правилах, на працівника не поширюються.

Керівник має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його відповідних органів.

 

 

Переглядів: 936
Дата публікації: 03:00 01.01.1970
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
17.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 09:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 30
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:О. Павленко – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 25
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:Л. Чудік – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 26
10:00 - Семінар-нарада із структурними підрозділами райдержадміністрації (виконкомами селищної та сільських рад) з питань організації роботи із зверненнями громадян за 2018 рік (підготовка статистичної звітності), дотримання вимог Інструкції з діловодства (під головуванням керівника апарату райдержадміністр Семінар-нарада із структурними підрозділами райдержадміністрації (виконкомами селищної та сільських рад) з питань організації роботи із зверненнями громадян за 2018 рік (підготовка статистичної звітності), дотримання вимог Інструкції з діловодства (під головуванням керівника апарату райдержадміністрації С. НЕЙМАН) Організатор:В, Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 10:00 Місце проведення:Мала зала засідань
13:30 - Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Дворічанській районній державній адміністрації Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Дворічанській районній державній адміністрації Організатор:О. Павленко – заступник голови райдержадміністрації, голова комісії Час проведення:17.12.2018 13:30 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської дивізії, 9, каб. № 7
13:30 - Змагання присвячені до Дня Святого Миколая «Веселі старти» серед учнів 2-4 класів Змагання присвячені до Дня Святого Миколая «Веселі старти» серед учнів 2-4 класів Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 13:30 Місце проведення:ДЮКФП «Юність»
14:00 - Узагальнення інформації щодо отримання закладами освіти району нових підручників Узагальнення інформації щодо отримання закладами освіти району нових підручників Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:17.12.2018 14:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
18.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В, Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
09:00 - Засідання колегії з питань: 1. Про стан розвитку сфери малого підприємства у Дворічанському районі. 2. Про стан матеріально-технічної бази закладів культури Дворічанського району в 2018 році. Засідання колегії з питань: 1. Про стан розвитку сфери малого підприємства у Дворічанському районі. 2. Про стан матеріально-технічної бази закладів культури Дворічанського району в 2018 році. Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 09:00 Місце проведення:Мала зала засідань райдержадміністрації
10:00 - Подання звітної інформації щодо виконання заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. Подання звітної інформації щодо виконання заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Формування звітів по виплаті державної соціальної допомоги дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування. Формування звітів по виплаті державної соціальної допомоги дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування. Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Засідання Ради Регіонального розвитку Дворічанського району Засідання Ради Регіонального розвитку Дворічанського району Організатор:А. Макогон – завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 10:00 Місце проведення:Мала зала засідань райдержадміністрації
11:00 - Перевірка олімпіадних робіт. Узагальнення інформації та підготовка звітів про результати районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Перевірка олімпіадних робіт. Узагальнення інформації та підготовка звітів про результати районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 11:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
19.12.2018
день - Святкові заходи до Дня Святого Миколая Святкові заходи до Дня Святого Миколая Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти району
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Організатор:В, Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
10:00 - Свято до Дня Святого Миколая для дітей соціально вразливих категорій за участю голови районної державної адміністрації Свято до Дня Святого Миколая для дітей соціально вразливих категорій за участю голови районної державної адміністрації Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 10:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
10:00 - Участь у нараді керівників місцевих органів управління освітою Участь у нараді керівників місцевих органів управління освітою Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
12:00 - Участь у святковому відкритті районної Новорічної Ялинки Участь у святковому відкритті районної Новорічної Ялинки Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 12:00 Місце проведення:Районний будинок культури
14:00 - Свято для дітей соціально неспроможних сімей інтернату Мечниківського навчально-виховного комплексу за участю голови районної державної адміністрації Свято для дітей соціально неспроможних сімей інтернату Мечниківського навчально-виховного комплексу за участю голови районної державної адміністрації Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 14:00 Місце проведення:Мечниківський навчально-виховний комплекс
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих