Правила внутрішнього розпорядку

                       ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                             Наказом начальника управління праці

                                                                             та соціального захисту населення

                                                                             Дворічанської районної державної

                                                                              адміністрації

     “_____”___________2012_№______

                                              

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

управління праці та соціального захисту населення

Дворічанської райдержадміністрації

 

Загальні положення:

 

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів.

Правила внутрішнього  трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової  і виконавської  дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

Кожен має право на належні безпечні умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

 

Порядок прийняття та звільнення робітників і державних службовців.

 

Прийняття  на державну службу здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.

Прийом, переведення, звільнення з роботи оформляється наказом начальника управління  праці і соціального захисту населення.

При укладенні трудового договору адміністрація повинна вимагати  від особи, яка поступає на роботу:

               а) трудову книжку;

                    військовозобов’язані – військовий квиток;

               б) паспорт.

При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація має право вимагати від працівника диплом або інший документ про закінчення вищого або середньо-спеціального навчального закладу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ своєчасно не був виданий, але працівника фактично було допущено до роботи.

При прийнятті на роботу, переведенні на іншу роботу, адміністрація зобов’язана роз’яснити  працівникові  його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, забезпечити працівникові робоче місце, провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Особам, які поступили на роботу вперше, не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу виписується трудова книжка.

Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши адміністрацію управління праці та соціального захисту населення письмово за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має права  затримувати проведення розрахунку і звільнення від роботи працівника та зобов’язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку і повністю провести з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і адміністрацією  трудовий договір може бути припинений до закінчення терміну попередження про звільнення.

Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідності з формуванням діючого законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу Законів про працю України.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди голови профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. День звільнення вважається робочим днем.

 

Основні обов’язки робітників і державних службовців.

                 

                   Основними обов’язками працівників є:

- працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці;

- постійно вдосконалювати організацію своєї праці і підвищення професійної кваліфікації;

- повністю дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки;

- тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, а також дотримуватись чистоти на території управління;

- своєчасно і якісно виконувати розпорядження безпосереднього керівництва, а також адміністрації управління.

                                

IV      Основні обов’язки адміністрації :

 

- належним чином організувати роботу працівника, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

- затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

- забезпечити здорові умови праці;

- постійно зміцнювати трудову і виконавчу  дисципліну;

- поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;

- постійно контролювати дотримання працівниками вимог по техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки;

- видавати заробітну плату 15 та 30 числа кожного місяця, у тих випадках коли день виплати збігається з вихідними або святковим днів, заробітну плату виплачувати на передодні ( стаття 115 КЗпП України);

- підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

- забезпечувати систематично підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах.

         Уважно ставитись до потреб і запитів працівників поліпшувати їх житлово-побутові умови. У відповідних випадках адміністрація здійснює свої обов’язки разом або за погодженням з головою профспілкового комітету.

 

V. Робочий час і час відпочинку.

 

         Для працівників управління встановлюється п’ятиденний робочий день з двома вихідними – субота, неділя.

         Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

         Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину (ст. 53 КЗпП України).

         Адміністрація зобов’язана організувати облік явки на роботу і залишення на роботі.

         Робочий час управління праці і соціального захисту населення починається з 8 години ранку. Перерва на обід з 12 години до 12 годин 48 хвилин. Кінець робочого дня о 17 годині, в п’ятницю – о 16 годині.

         Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

         Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день і цей день вважається прогулом.

Забороняється в робочий час:

- відривати працівників і службовців від їх безпосередньої роботи викликати або змушувати їх виконувати громадські обов’язки чи здійснювати різного роду заходи, не пов’язані з виробничою діяльністю;

- черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом.

         Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а тим, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка до 15 календарних днів.

         Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

         Графік відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до відома всіх працівників управління.

 

VI. Заохочення за успіхи в роботі:

 

         За сумлінне виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі застосовується заохочення:

а ) винесення подяки;

б ) видача премії;

в ) нагородження почесною грамотою.

         За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, до нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками і присвоєння почесних звань, а також звання кращого працівника за даною професією.

 

                       VII . Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 

         Порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою лише один з таких заходів стягнення:

        а ) догана

        б ) звільнення.

         Стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

         Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

         При накладанні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок і попередня робота та поведінка працівника.

         Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі або розпорядженні і повідомляється працівнику під розписку. Наказ (розпорядження) доводиться до відома працівника управління.

         Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав  дисциплінарного стягнення.

         Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

         Протягом року дисциплінарного стягнення заходи заохочення  до працівника   не застосовуються.

         До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідальність;

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Правила внутрішнього трудового  розпорядку вивішуються на видних місцях.   

 

 

                                

Приєднані документи:

правила
Переглядів: 150
Дата публікації: 12:34 14.01.2015
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
16.10.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:16.10.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:16.10.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
10:00 - Участь у обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» Участь у обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:16.10.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
10:00 - Участь голови районної державної адміністрації І.Григоренко в ІІІ Польсько-Українському Форумі місцевого самоврядування «Громада. Ефективний розвиток. Інвестиції в людей.» Участь голови районної державної адміністрації І.Григоренко в ІІІ Польсько-Українському Форумі місцевого самоврядування «Громада. Ефективний розвиток. Інвестиції в людей.» Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:16.10.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків, вул. Благовіщенська, 1
13:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:16.10.2018 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
13:30 - Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Дворічанській районній державній адміністрації Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Дворічанській районній державній адміністрації Організатор:Скоропльот Н.І. – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:16.10.2018 13:30 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35-ї Гвардійської дивізії, 9,каб. №7
17.10.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:17.10.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Розширена апаратна нарада з заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками організацій та установ району Розширена апаратна нарада з заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками організацій та установ району Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:17.10.2018 09:00 Місце проведення:Мала зала засідань райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. Павленко Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. Павленко Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:17.10.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
10:00 - Засідання колегії з питань: 1. Про виконання заходів створення ОСББ у Дворічанському районі відповідно чинного законодавства. 2. Про здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на території Дворічанського району. Засідання колегії з питань: 1. Про виконання заходів створення ОСББ у Дворічанському районі відповідно чинного законодавства. 2. Про здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на території Дворічанського району. Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:17.10.2018 10:00 Місце проведення:Мала зала засідань райдержадміністрації
13:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. Павленко Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. Павленко Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:17.10.2018 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
18.10.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.10.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:18.10.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Книжково – ілюстративна виставка-застереження «Ні-торгівлі людьми» до Міжнародного дня протидії торгівлі людьми Книжково – ілюстративна виставка-застереження «Ні-торгівлі людьми» до Міжнародного дня протидії торгівлі людьми Організатор:Кіптіла С.І. - директор ЦБС Час проведення:18.10.2018 09:00 Місце проведення:Бібліотечні філії
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Організатор:Скоропльот Н.І. – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:18.10.2018 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул.35-ї Гвардійської дивізії, 9, к.№7
10:00 - Участь у обласній нараді директорів та методистів закладів позашкільної освіти Участь у обласній нараді директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.10.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
Докладніше
Посилання  

 

Версія для слабо- зорих