Комплексна програма розвітку фізичної культури та спорту Дворічанського району на період 2007- 2011рр.

                                                                          

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішенням районної сесії

                                                                  від 27   квітня 2007 р. №  168-У

                                                                       ( Х сесія  У  скликання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА    ПРОГРАМА

 

РОЗВИТКУ  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  ТА  СПОРТУ

 ДВОРІЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  НА  ПЕРІОД  2007- 2011 р. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Дворічна

2007 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Аналіз причин виникнення  проблем

 

Ситуація, що  склалася у сфері фізичної культури та спорту Дворічанського району, зумовлена такими факторами :

         невідповідність нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та спорту сучасним вимогам ;

         невідповідність потребам громадян інфраструктури фізкультурно-оздоровчої діяльності у виробничій, навчально-виховній та соціально-побутовій сфері ;

         недосконалість системи підготовки збірних команд  району до участі в обласних змаганнях, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту ;

         понад 60 % спортивних майданчиків  не відповідають сучасним вимогам, щорічні витрати коштів на проведення оздоровчих заходів на одного мешканця району становить-0,80 грн.;

         недостатнє  фінансування галузі фізична культура та спорт не дає можливості в повному об’ємі реалізувати заплановані заходи районної програми розвитку фізичної культури, . придбання необхідного спортивного обладнання та спортивної форми ;

         відсутність фізкультурно-спортивних клубів , відповідального  за оздоровчу роботу серед сільського населення за місцем проживання  не дає можливості проводити цю роботу в сільській місцевості на певному рівні ;

         низька заробітна плата, недостатня кількість інструкторів по спорту з фізкультурно-оздоровчої діяльності, низький рівень підвищення кваліфікації фахівців ;

         З метою покращення стану справ у сфері фізичної культури та спорту району необхідно застосувати  концептуальний підхід до розв’язання перелічених та інших  проблем  у поєднанні з програмно-цільовим методом планування розвитку спорту.

         Актуальність розроблення Комплексного плану розвитку фізичної культури та спорту в Дворічанському районі на 2007-2011 роки  зумовлена необхідністю впровадженням сучасної  моделі розвитку сфери  фізичної культури та спорту.

        

 

ІІ. Загальні  положення

 

         Створення Комплексного плану розвитку фізичної культури та спорту Дворічанського району на період до 2011 року є орієнтація суспільства на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури та спорту на демократичних та гуманітарних засадах. В основу   плану покладено ідею задоволення  потреб кожного мешканця   району та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом.

         Фізична культура , як складова загальної культури суспільними проявами якої є фізичне виховання та масовий  спорт, є важливим чинником здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістового дозвілля, формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини.

         Спорт сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявленню резервних можливостей організму формуванню патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави.

         Важливим завданням є забезпечення оптимальної  рухової активності громадян   у повсякденній  діяльності, подолання недооцінки можливостей фізичної культури у формуванні здорового способу життя та зміцнення здоров’я (передусім серед молоді) та у розв’язанні інших важливих соціально-економічних проблем.

         Підлягає вдосконаленню система масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих спортсменів та підвищення їхньої майстерності на етапах багаторічної підготовки, забезпечення  належного рівня участі збірних команд району в обласних змаганнях та проведення  Міжнародних, всеукраїнських спортивних заходів, використання  існуючої спортивної бази для вищих досягнень, так і потреб масового спорту.

 

ІІІ. Мета та завдання

розвитку фізичної культури та спорту

 

         Метою розвитку фізичної культури та спорту є:

         створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини в продовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння  соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшення стану здоров’я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації;

         залучення до дитячо-юнацького спорту обдарованої молоді, створення умов для реабілітації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень, задоволення видовищних запитів населення , формування у громадян  почуття  гордості за  свій район, свою країну, підвищення авторитету району на обласному та республіканському рівнях;

         формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо виховання  і масового спорту , як важливого чинника забезпечення здорового способу життя;

         удосконалення форм залучення різних верств населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою та спортом;

         підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних  здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

         сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури та спорту;

         будівництво та підтримка разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання;

         удосконалення  економічних засад у сфері фізичної культури та спорту, запровадження ефективних моделей її кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. 

 

ІУ. Порівняний аналіз можливих варіантів розв’язання

проблем та обґрунтування оптимального варіанту

 

         Державна політика у сфері  фізичної культури та спорту може бути реалізована за трьома варіантами :

         перший - збереження існуючої моделі розвитку фізичної культури та спорту в районі, яка вже не відповідає вимогам часу ;

         другий -  впровадження  інновацій з метою модернізації інфраструктури фізичної культури та спорту, значного підвищення ефективності функціонування сфери та її окремих складових, що потребує значного фінансового та матеріально-технічного забезпечення ;

         третій – (оптимальний) – запровадження системного підходу до комплексного розв’язання існуючих проблем шляхом поетапного зміцнення матеріально-технічного, кадрового та фінансового потенціалу, підтримки організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

У.Шляхи та способи розв’язання проблем

 

         Розв’язання проблем можливе шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізму розвитку сфери фізичної культури та спорту та здійснення комплексу заходів спрямований на :

         проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, та робота у місцях масового відпочинку населення району :

         забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки  дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту серед вікових груп населення та ветеранів ;

         поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення.

          

УІ. Етапи виконання Комплексного плану

 

         План планується виконати двома етапами :

         перший – ( 2007 – 2008 роки ) – розроблення та прийняття нормативних актів з питань розвитку фізичної культури та спорту, а також відповідних регіональних програм, здійснення заходів, визначених  Комплексним планом ;

         другий – ( 2009 – 2011 роки ) – здійснення заходів, визначених Комплексним планом, та їх коригування. 

 

УІІ. Очікувані результати

 

         Виконання Комплексного плану  дасть можливість :

         підвищити рівень охоплення мешканців району  фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 20 % загальної численності населення ;

         поліпшити результати виступів збірних команд району  в обласних Спартакіадах з видів спорту, як серед дорослих так і дітей в цілому, інших оздоровчих заходах та Міжнародних змаганнях ;

         впровадити доступні та ефективні види послуг ( оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні  і спортивні ) для різних верств населення ;

         сформувати сучасну систему підготовки збірних команд району, резерву для збірних команд Харківської області;

         підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами, спортивними майданчиками та створення на кожнім підприємстві, установі, організації спортивних оздоровчих клубів ;

         створити належні матеріально-технічні  та фінансові умови для розвитку видів спорту , які культивуються в районі;

         створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури та спорту, підвищити престижність відповідальних професій, удосконалити підготовку та підвищити рівень кваліфікації фахівців ; 

         зменшити середню кількість дні тимчасової непрацездатності через хворобу;

         підвищити роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя ;

        

УІІІ. Фінансове забезпечення виконання Комплексного плану

 

         Фінансування Плану планується здійснювати у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту, а також із залученням інших джерел. Зокрема, відповідні центральні і місцеві органи виконавчої влади – відповідальні виконавці заходів передбачатимуть у межах доведеного їм граничного обсягу асигнувань на відповідний рік видатки на реалізацію Програми.  Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих  цін тощо, а також з врахуванням можливостей доходної частини відповідних бюджетів та спрямування на вказані цілі коштів з позабюджетних джерел. 

 

VІІ. Заходи щодо реалізації Комплексного плану

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

 

Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча

і спортивна робота в навчальних закладах

 

1.Створити нормативно-правові та програмно-методичні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах  в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень.

 відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, дирекція дошкільних та навчальних установ району.

                      2007 – 2011 р. р.

2.Забезпечити навчальні установи району необхідною літературою , з використанням інноваційних технологій, системи навчально-методичних засобів (підручників, посібників, програм тощо) з фізичного і спортивного виховання, масового спорту для  різноманітних форм організації навчального процесу та спортивних заходів у навчальних закладах.

                                                        Відділ освіти райдержадміністрації

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         3. Розробити та запровадити у навчальних закладах систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів та студентів.

                                                        Відділи : з питань фізичної культури та                                                                     спорту, освіти райдержадміністрації

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         4. Ввести до переліку державної підсумкової атестації у 9, 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів предмет „Фізичне виховання” за вибором.

                                                        Відділ освіти райдержадміністрації

                                                                           2008 р.

         5. Забезпечувати в установленому порядку атестацію вчителів викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів спорту.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,                                                                 освіти райдержадміністрації, дирекція ЗОШ.

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         6. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,                                                        освіти райдержадміністрації, дирекція ЗОШ.

                                                                           2007 – 2011 р. р.

          7. Підготувати узгоджені пропозиції щодо введення до штатних розписів денних загальноосвітніх навчальних закладів посади керівника секції спортивного напряму.

                                                        Відділ освіти райдержадміністрації

                                                                           2007 р.

8. Надавати підтримку учнівським і студентським спілкам фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів з розвитку фізичної культури та спорту у навчальних закладах.

 

                                                        Відділи : з питань фізичної культури та спорту                                                        освіти райдержадміністрації, дирекція ЗОШ та

                                                        навчальних установ.

                                                                           2007 – 2011р. р.

Спорт для всіх за місцем проживання та

у місцях масового відпочинку населення

 

9. Запровадити систему моніторингу рівня охоплення населення масовим спортом та провести роботу з удосконалення статистичної звітності у сфері фізичної культури і спорту.

                                               Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                               райдержадміністрації, відділ статистики.

                                                                  2007 р.

         10. Підготувати та затвердити узгоджені заходи щодо організації активного сімейного дозвілля.

                                               Відділи : з питань фізичної культури та                                                                     спорту, освіти райдержадміністрації,                                                                        Виконкоми селищної та сільських рад,                                                                     райрада ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2009 р. р.

         11. Забезпечувати необхідні умови для організації навчання плаванню у місцях масового відпочинку населення на воді та в оздоровчих і спортивних таборах.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                                        освіти райдержадміністрації, виконкоми

                                                        селищної та сільських рад, райрада                                                                          ФСТ ”Колос”

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         12. Підготувати та впровадити критерії оцінки ефективності роботи  органів виконавчої влади з розвитку спорту для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, Виконкоми селищної та                                                                 сільських рад, райрада ФСТ „Колос”

                                                                           2007 р.

         13. Розробити та затвердити фізкультурно-оздоровчий комплекс тестування населення різних вікових груп „Крок до здоров’я”.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                                        освіти райдержадміністрації, Виконкоми                                                                  селищної  та сільських рад, райрада ФСТ

                                                        „Колос”

                                                                           2008 р.

14.Сприяти створенню та функціонуванню центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у всіх центральних населених пунктах району та розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання.

                                               Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                               райдержадміністрації, Виконкоми селищної та                                                        сільських рад, райрада ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2011 р. р.

 

         15. Сприяти створенню із залученням інвесторів мережі сучасних центрів та клубів  фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, Виконкоми селищної та                                                                 сільських рад, райрада ФСТ „Колос”

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         16. Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних Силах України,  інших військових формуваннях та щорічно проводити районну спартакіаду допризовної молоді.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту

                                                        освіти райдержадміністрації, виконкоми                                                                           селищної та сільських рад, Райвійськкомат,

                                                        райрада ФСТ „Колос” 

                                                                           2007 – 2011 р. р.

 

         Масовий спорт серед сільського населення

 

17. Сприяти створенню та функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів “Колос” різних організаційно-правових форм власності на території кожної сільської ради та у галузях агропромислового комплексу.

                                               Управління агропромислового комплексу,

                                               відділ з питань фізичної культури та спорту

                                               райдержадміністрації, Виконкоми селищної та                                                                 сільських рад, райрада ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2009 р. р.

         18. Опрацювати питання щодо механізмів введення до штатного розпису сільських і селищних рад, сільських фізкультурно-спортивних клубів посад організатора фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

                                                        Управління агропромислового комплексу,

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, Виконкоми селищної та                                                                 сільських рад, райрада ФСТ „Колос”

                                                                 2007 – 2009 р. р.

19. Визначити необхідний рівень забезпечення сільських населених пунктів спортивними спорудами з урахуванням кількості населення та розробити типову проектну документацію щодо будівництва таких споруд.

                                               Управління агропромисловим комплексом.                                                             відділ з питань фізичної культури та спорту

                                               райдержадміністрації, Виконкоми селищної та                                                                 сільських рад, районна рада ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2008 р. р.

20. Здійснювати заходи щодо облаштування, ремонту та будівництва  спортивних споруд у сільській місцевості за рахунок відповідних бюджетів, господарських та комерційних структур, що працюють у сільській місцевості та у галузях агропромислового комплексу.

                                               Управління агропромислового комплексу

                                               Керівники  сільгосппідприємств, Виконкоми

                                               селищної та сільських рад, райрада ФСТ                                                                           „Колос”    

                                                                  2007 – 2008 р. р.

         21.Забезпечити проведення кожного року багатоступеневих (село, селище-район-регіон-центр, галузі агропромислового комплексу) Всеукраїнських сільських спортивних ігор та Всеукраїнського огляд-конкурсу „Краще спортивне село”.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації

                                               Управління  агропромислового комплексу,

                                               Керівники сільгосппідприємств, Виконкоми                                                            селищної та сільських рад, районна рада

                                               ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2011 р. р.

22. Під час складання проектів відповідних бюджетів передбачати кошти на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед усіх верств сільського населення та фахівців галузей агропромислового комплексу, що проводяться фізкультурно-спортивним товариством “Колос”,

                                               Управління сільського господарства,

                                               Керівники сільгосппідприємств, виконкоми

                                               селищної та сільських рад, райрада ФСТ                                                                           „Колос”

                                                                  2007 – 2011 р. р.

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

 

         23. Розробити нормативно-правові механізми кадрового забезпечення фізичної культури та масового спорту у виробничій сфері та створити  експериментальні майданчики для впровадження інноваційних форм оздоровчих та фізкультурно-спортивних технологій на підприємствах та організаціях усіх форм власності з різною кількістю працюючих.

                                                        Відділ: з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, Управління праці та                                                               соц. захисту населення ,райрада ФСТ „Колос”,

                                                        керівники організацій, підприємств та установ.

                                                                           2007 – 2009 р. р.

         24. Підготувати проект комплексних заходів щодо реформування системи фізичної культури та масового спорту у виробничій сфері.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, райрада ФСТ „Колос”,

                                                        керівники організацій, підприємств та установ.

                                                                           2009 р.

         25. Розробити методичні рекомендації щодо створення та діяльності спортивних клубів у виробничій сфері.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, райрада ФСТ „Колос”,

                                                                           2007 – 2008 р. р.

         26. Сприяти введенню до штатних розписів  підприємств, установ та організацій усіх форм власності посад інструкторів з фізичної культури та забезпеченню належних умов для виконання ними службових обов’язків.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, Управління праці та соц

                                                        захисту населення, райрада ФСТ „Колос”,

                                                        керівники організацій, підприємств та установ.

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         27. Розробити та затвердити в установленому порядку критерії оцінки ефективності розвитку фізичної культури та масового спорту у виробничій сфері та проводити щорічно визначення кращих підприємств, організацій, установ усіх форм власності .

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        Управління праці та соц. захисту населення    

                                                        райдержадміністрації, райрада ФСТ „Колос”

                                                                           2007 р.

         28. Забезпечити щорічне проведення  спартакіади та інших масових спортивних змагань у виробничий сфері району.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, райрада ФСТ „Колос”.

                                                        керівники організацій, підприємств та установ.

                                                                           2007 – 2011 р. р.

 

                                   Дитячо-юнацький спорт

 

         29. Удосконалювати навчально-спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та систему переведення юних спортсменів на черговий етап багаторічної підготовки.

                                                        Відділи :  з питань фізичної культури та                                                                    спорту, освіти райдержадміністрації,

                                                        Райрада ФСТ „Колос” , Дирекція ДЮСШ,

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         30. Опрацювати питання щодо визначення нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та механізмів державного контролю за їх дотриманням.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,                                                        освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ                                                               „Колос”, дирекція ДЮСШ.

                                                                           2007 – 2008 р. р.

         31. Сприяти відкриттю та діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх відділень або філіалів у всіх навчальних установах району.

                                                         Відділи: з питань фізичної культури та спорту ,                                                      освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ

                                                        „Колос”, дирекція ДЮСШ.

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         32. Забезпечити на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

                                                        Відділи : з питань фізично культури та спорту,

                                                        освіти, дирекція ДЮСШ, райрада ФСТ                                                                    „Колос”

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         33. Здійснювати державний контроль та моніторинг діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вживати заходів щодо підвищення її ефективності.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                                         освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ                                                               „Колос, дирекція ДЮСШ

                                                                           2007 – 2011 р. р.

34. Проводити юнацькі спортивні ігри з видів спорту, спартакіади школярів, всеукраїнські змагання,  „Хто, ти майбутній олімпієць?”, "Повір у себе", інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді.

                                               Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                               освіти райдержадміністрації,          райрада ФСТ                                                               „Колос”, дирекція ДЮСШ

                                                                  2007 – 2011 р. р.

         35. Створювати умови для функціонування в загальноосвітніх школах - класів спортивного профілю для підготовки спортивного резерву.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                                        освіти райдержадміністрації, дирекція ЗОШ.  

                                                                           2007 – 20011 р. р.        

        

                                 Матеріально-технічне забезпечення

 

                                     

         36. Здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення за рахунок кооперації коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.                                          

                                                        Райдержадміністрація,

                                                        Фінансове управління райдержадміністрації,   

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту                                                                     райдержадміністрації,  райрада ФСТ „Колос”

                                                                           2007 – 2011 р. р.

         37. Підготувати узгоджені пропозиції щодо створення та забезпечення роботи пунктів прокату спортивного інвентарю та обладнання  за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

                                                        Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                                        райдержадміністрації, райрада ФСТ „Колос”

                                                                           2009 р.

         38. Визначити перелік спортивних споруд, що є базовими для проведення в районі  спортивних змагань, затвердити комплексні заходи щодо реконструкції цих споруд у відповідності до міжнародних стандартів, опрацювати питання щодо механізмів фінансування відповідних робіт.

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                                        освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ                                                               „Колос”              

                                                                           2007 – 2008 р. р.

         39. Вжити заходів щодо завершення реконструкції районного стадіону „Колос”, капітального ремонту Дворічанської ДЮСШ ( 2 поверх )

                                                        Райдержадміністрація,

                                                        фінансове управління райдержадміністрації,

                                                        Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                                        освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ                                                               „Колос”, дирекція ДЮСШ

                                                                           2008 – 2009 р. р.

         Фінансове забезпечення

 

         40. Забезпечити поступове наближення обсягів видатків на програми та заходи з фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів показників та здійснювати заходи щодо залучення в межах чинного законодавства позабюджетних коштів на вказану мету

                                                        Райдержадміністрація,

                                                        Фінансове управління райдержадміністрації,

                                                                           2007 – 2011 р. р.

41. Опрацювати питання щодо залучення позабюджетних надходжень  для зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту.

                                               Райдержадміністрація,

                                               Фінансове управління райдержадміністрації,

                                               відділ з питань фізичної культури та спорту

                                               райдержадміністрації, райрада ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2008 р. р.

         42. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.

                                               Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                               освіти райдержадміністрації, райрада ФСТ                                                               „Колос”

                                                                  2007 – 2011 р. р.

         43. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання платних послуг бюджетними установами та закладами фізичної культури і спорту.

                                                        Відділи:  з питань фізичної культури та спорту

                                                        освіти райдержадміністрації, районна рада                                                               ФСТ „Колос” , дирекція ДЮСШ  

                                                                  2007 – 2011 р. р.

 

Інформаційно-пропагандистське  забезпечення

 

44. Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять

                                               Відділи: з питань фізичної культури та спорту,

                                               освіти райдержадміністрації, Редакція газети                                                           „Дворічанський край”, Телерадіокомпанія                                                                „Приоскілля”, райрада ФСТ „Колос”

                                                                  2007 – 2011 р. р.

 

45. Започаткувати та здійснювати випуск тематичних телевізійних програм, конкурсів та ігор з пропаганди фізичної культури та масового спорту.

                                               Відділ з питань фізичної культури та спорту

                                               райдержадміністрації, телерадіокомпанія

                                               „Приоскілля”

                                                                           2007 – 2011 р. р.          

 

 

          

                    

 

        

          

 

 

 

                    

                                                

        

 

 

                  

                                                       

 

 

        

 

 

        

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                 

Переглядів: 280
Дата публікації: 09:54 09.12.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
18.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 30
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:Л.Чудік - заступник голови райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 24
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Семінар для опікунів та піклувальників з питань надання пільгової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування Семінар для опікунів та піклувальників з питань надання пільгової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 10:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
13:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
15:00 - Селекторна нарада обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В.Р. з питання: «Про стан реалізації бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони зд Селекторна нарада обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В.Р. з питання: «Про стан реалізації бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» у поточному році» Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 15:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
19.06.2019
день - Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (голова комісії І. ГРИГОРЕНКО, голова райдержадміністрації) Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (голова комісії І. ГРИГОРЕНКО, голова райдержадміністрації) Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 (протягом дня) Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 09:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
09:00 - Книжкова виставка «Мертвим не болить, але болить живим»: 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924-2003), білоруського письменника, літературного критика, публіциста Книжкова виставка «Мертвим не болить, але болить живим»: 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924-2003), білоруського письменника, літературного критика, публіциста Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:19.06.2019 09:00 Місце проведення:Дитяча районна бібліотека
10:00 - Узагальнення інформації про попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів Узагальнення інформації про попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
20.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Організатор:Н. Скоропльот – начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської дивізії, 9, кабінет № 11
09:00 - Заходи у пришкільних таборах відпочинку до 125 річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету Заходи у пришкільних таборах відпочинку до 125 річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Пришкільні табори відпочинку
09:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
10:00 - Участь голови райдержадміністрації І. Григоренко у черговій ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання Участь голови райдержадміністрації І. Григоренко у черговій ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 10:00 Місце проведення:Велика зала адмінбудинку
13:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
13:00 - Участь у засіданні президії Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Участь у засіданні президії Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 13:00 Місце проведення:м. Харків
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих